Nota prawna

Strona internetowa www.benecol.pl prowadzona jest przez Raisio Sp. z o.o. (wraz ze wszystkimi jej spółkami i podmiotami) jako usługa dla klientów firmy, inwestorów i innych zainteresowanych grup użytkowników. Należy KONIECZNIE PRZECZYTAĆ poniższy regulamin PRZED rozpoczęciem korzystania ze strony.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY
Przystępując do korzystania ze strony internetowej www.benecol.pl, zgadzasz się na wymienione dalej zasady użytkowania i warunki. Jeżeli nie zgadzasz się na którykolwiek z poniższych warunków, opuść tę stronę.

BRAK GWARANCJI
Informacje i dokumenty znajdujące się na tej stronie dostarczane są bez udzielania jakichkolwiek gwarancji, w tym gwarancji przydatności handlowej, i bez deklaracji przydatności do określonego celu. Raisio dokłada wszelkich starań, aby dostarczać dokładnych i aktualnych informacji na swojej stronie internetowej, jednak nie gwarantuje ich całkowitej poprawności, w związku z czym zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym terminie nowych informacji oraz zmian i poprawek do istniejących, bez konieczności informowania o tym. Raisio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, jakie mogą znaleźć się na stronie, ani też za brak poszukiwanych przez użytkownika informacji. Raisio nie ponosi również odpowiedzialności za wirusy lub inne szkodliwe elementy, mogące znajdować się na serwerach, gdzie mieści się ta strona.

Ograniczone prawa do używania oraz prawa autorskie
Raisio upoważnia do przeglądania, kopiowania, pobierania i drukowania dokumentów z tej strony internetowej pod następującymi warunkami:

  • Umieszczone treści mają charakter informacyjny, nie stanowią porady o charakterze medycznym, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, rekomendacji lub konsultacji oraz nie zastępują wizyty lekarskiej. Informacje na stronie internetowej nie zastępują badań lub porady lekarskiej przeprowadzonych przez odpowiednio wykwalifikowane podmioty, jak również nie stanowią jakiejkolwiek formy diagnozy lub zaleceń dotyczących leczenia.
  • dokumenty pobrane ze strony mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów prywatnych, niekomercyjnych lub informacyjnych;
  • dokumenty mogą być modyfikowane;
  • w każdym dokumencie – zmodyfikowanym, jak i oryginalnym – musi pojawić się informacja o prawach autorskich, oznaczona w sposób następujący: “Copyright © 1997-2016 Raisioplc. Wszelkie prawa zastrzeżone.”

ZNAKI TOWAROWE
„Raisio” jest zastrzeżonym znakiem towarowym produktów i usług Raisio Sp. z o.o., który musi pojawić się na wszelkich materiałach promocyjnych i dokumentach w obiegu. Dozwolone jest korzystanie z niego zgodnie z obowiązującymi przepisami korzystania ze znaków towarowych i w takiej sytuacji nie ma konieczności uzyskania zgody na zaprezentowanie go w reklamach oraz na materiałach promocyjnych. W przypadku innych zastosowań, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Raisio. W razie wątpliwości co do konieczności uzyskania zgody, należy skontaktować się bezpośrednio z Raisio Sp. z o.o.

LINKI DO STRON TRZECICH
Ta strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych witryn internetowych, które nie są własnością Raisio. Raisio Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za znajdujące się na nich treści ani linki. Odnośniki do stron trzecich zostały umieszczone wyłącznie dla wygody użytkowników, co nie jest równoznaczne z popieraniem przez Raisio ich zawartości oraz praktyk, dlatego też Raisio nie ponosi odpowiedzialności za treści lub praktyki witryn, do których prowadzą linki z jej strony.

Przekazywanie informacji oraz innych materiałów
Raisio nie wyraża zgody na przesyłanie poufnych lub zastrzeżonych informacji za pośrednictwem tej strony internetowej. Należy pamiętać, że za poufne uznawane są wszelkie informacje lub materiały przesłane do Raisio, a przez ich przesłanie użytkownik udziela Raisio nieograniczonej i nieodwołalnej licencji na używanie, kopiowanie, wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie, przesyłanie i dystrybucję tych materiałów lub informacji. Raisio zastrzega sobie prawo do bezpłatnego użycia w dowolnym celu pomysłów, koncepcji, know-how i technik, które zostaną przesłane przez użytkownika. Materiały przesłane przez użytkownika będą opublikowane anonimowo, chyba że: a) wyrazi on zgodę na podpisanie ich swoim imieniem i/lub nazwiskiem, b) użytkownik zostanie poinformowany, że materiały lub inne informacje przesyłane przez użytkownika do określonej części tej strony będą publikowane lub wykorzystywane w inny sposób z jego imieniem i/lub nazwiskiem; c) jesteśmy zobowiązani do tego przez prawo.

Bez odrębnej umowy nie jest możliwe prowadzenie z Raisio żadnych negocjacji biznesowych za pomocą tej strony internetowej, a jedynie czynności ściśle określone w tym regulaminie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAWARTOŚĆ
Korzystanie z tej witryny internetowej odbywa się na całkowitą odpowiedzialność użytkownika. Raisio i wszystkie podmioty odpowiedzialne za jej stworzenie (jak dostarczanie zawartości, utrzymywanie na serwerach, itp.) nie ponoszą odpowiedzialności za potencjalne szkody, jakie mogą wyrządzić wirusy, złośliwe oprogramowanie oraz inne czynniki zewnętrzne, które mogą przedostać się na stronę.

SPORY PRAWNE
Warunki niniejszego regulaminu są uregulowane, interpretowane i egzekwowane zgodnie z prawem obowiązującym w Finlandii. Wszelkie spory i wątpliwości dotyczące warunków użytkowania powinny być rozstrzygnięte przed właściwym sądem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.