Regulamin konkursu „Benecolzemną” Instagram 01–18.09.2018

1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Benecolzemną” i zwany jest w dalszej części regulaminu „Konkursem”.
 2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.).
 3. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
 5. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://benecol.pl/benecolzemnainstagram wskazanym przez Organizatora.
 6. Organizatorem Konkursu jest Brand Extension Sp. z o.o. ul. Heroldów 21a/12, 01-991 Warszawa, KRS: 0000344647, NIP: 1182018063, Regon: 142148965, działający na zlecenie firmy Raisio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod 02-785 przy ul. Puławskiej 303, NIP 525-245-69-20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS nr 0000331081, zwanej dalej „Zleceniodawcą”.
 7. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Raisio Sp. z o.o.

2. Czas i miejsce trwania Konkursu

 1. Konkurs odbywa się na profilu marki Benecol Polska na Instagramie, dostępnym pod adresem https://www.instagram.com/benecolpoland, zwanym dalej „Profilem”.
 2. Konkurs trwa od godziny 12:00, 1 września 2018 roku do dnia 16 września 2018 roku do godziny 23:59.
 3. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu ma miejsce w formie wpisu dokonanego przez Organizatora w poście konkursowym na Profilu, do dnia 18 września 2018 roku do godziny 23:59.

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i które przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej „Uczestnicy”).
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 5. Uczestnik Konkursu musi spełnić ponadto poniższe warunki: a) posiadanie aktywnego konta zawierającego prawdziwe dane w serwisie Instagram, b) zamieszczenie zdjęcia na własnym profilu, spełniającego zasady Konkursu, opisane w paragrafie 4 niniejszego Regulaminu.
 6. Udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika na rzecz Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie oraz wiąże się z przekazaniem przez następujących danych osobowych Uczestnika: a) imię i nazwisko, b) nazwa użytkownika w serwisie Instagram, c) adres e-mail, d) adres korespondencyjny, e) numer telefonu kontaktowego.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), Zleceniodawca ani Fundator nagród.

4. Zadanie Konkursowe

 1. Konkurs rozpoczyna się od opublikowania przez Organizatora na Profilu Zadania konkursowego w poście konkursowym zwanym dalej „Postem”.
 2. Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie na własnym profilu Instagram postu ze zdjęciem Uczestnika w towarzystwie batonu Benecol. Zdjęcie musi zawierać autentyczny posiadany baton Benecol, nie jest dopuszczalne sztuczne umieszczanie produktu na zdjęciu w formie montażu czy kolażu. We wpisie konkursowym oprócz zdjęcia z batonem należy wpisać hasztag: #Benecolzemna.
 3. Odpowiedzi na zadanie konkursowe można udzielać wyłącznie na własnym profilu. Odpowiedzi przesyłane w inny sposób nie będą brane pod uwagę.
 4. Każdy Użytkownik może opublikować nieograniczoną liczbę Zgłoszeń na własnym profilu.

5. Nagrody w Konkursie

 1. Nagrodą dla Zwycięzców są 2 plecaki turystyczne o wartości 100 zł każdy, 1 butelka filtrująca wodę o wartości 40 zł, a także 5 zestawów batonów i suplementu diety Benecol o wartości 150 złotych każdy.
 2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.
 3. Do każdej z Nagrody przypisane jest dodatkowo świadczenie pieniężne w wysokości 11,11% wartości Nagrody, które zostanie przeznaczone na pokrycie podatku dochodowego od Nagrody.
 4. Organizator jako płatnik, pobierze (potrąci) z wartości przekazanej Nagrody 10% zryczałtowany podatek od nagród i przekaże go na konto właściwego organu podatkowego.

6. Komisja Konkursowa oraz wyłonienie i ogłoszenie Zwycięzców

 1. Komisja Konkursowa oceniająca Zgłoszenia składa się z przedstawicieli Organizatora Konkursu.
 2. Zadaniem Komisji będzie dokonanie oceny Zgłoszeń do dnia 18 września 2018 roku do godziny 23:59 oraz wyłonienie Zwycięzców, którzy otrzymają nagrody.
 3. Zwycięzcami Konkursu zostanie pięciu Uczestników, którzy zdaniem komisji konkursowej, zamieszczą najlepsze Zgłoszenia.
 4. Przy ocenie Komisja będzie brała pod uwagę również: a) zgodność z tematem konkursu, b) pomysłowość i kreatywność, c) samodzielne wykonanie.
 5. Zwycięzcy zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem Konkursu poprzez wysłanie wiadomości prywatnej z profilu https://www.instagram.com/benecolpoland i podanie danych adresowych do wysyłki nagrody.
 6. W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności w ciągu 14 dni roboczych przez nagrodzonego Uczestnika, Zwycięzca traci uprawnienia do otrzymania nagrody. Organizator ma prawo wyłonienia innego Zwycięzcy.
 7. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom po ogłoszeniu wyników Konkursu, w terminie 14 dni od dnia podania przez nich aktualnych danych do wysyłki nagrody, o których mowa w par. 3 ust. 6.

7. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora.
 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres listem poleconym. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

8. Dane osobowe oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu na podstawie art. 919 Kodeksu cywilnego (przyrzeczenie nagrody). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu zgodnie z Regulaminem. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Uczestnik Konkursu ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych zgodnie z art. 15-21 RODO. W celu realizacji tych uprawnień można kontaktować się z Organizatorem poprzez przesłanie wiadomości prywatnej do profilu marki Benecol Polska na Instagramie.

Dane Uczestników są przechowywane do czasu zakończenia Konkursu i rozpatrzenia reklamacji. Zgłoszenia są przetwarzane do czasu usunięcia z profilu marki Benecol Polska na Instagramie (przez użytkownika lub Organizatora) oraz do przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi w zakresie obsługi prawnej ewentualnych naruszeń regulaminu i prawa oraz Zleceniodawca Konkursu.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Prawa autorskie

 1. Uczestnik publikujący komentarz oświadcza, że przysługują mu, jako twórcy, autorskie prawa osobiste i majątkowe do publikowanego utworu w rozumieniu prawa autorskiego, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich.
 2. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora opublikowanych komentarzy zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. W przypadku naruszenia praw autorskich bądź dóbr osobistych osób trzecich przez Uczestnika Konkursu, Organizator jest upoważniony do przekazania osobom trzecim, organom administracji i innym upoważnionym instytucjom danych Uczestnika Konkursu. Dane te mogą być wykorzystane przez wskazane powyżej podmioty do dochodzenia swoich praw.
 4. Uczestnik oświadcza, iż: a) opublikowane Zgłoszenie pozbawione jest jakichkolwiek wad i obciążeń prawnych, b) posiada pełnię praw autorskich do pracy konkursowej w ramach Zgłoszenia, c) wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie Zgłoszenia na stronach internetowych Organizatora i Fundatora Nagród, a także na Profilu https://www.instagram.com/benecolpoland w związku z Konkursem oraz w ramach działań promocyjnych Organizatora i Fundatora Nagród.
 5. Uczestnik udziela na rzecz Organizatora i Fundatora Nagród, licencji na korzystanie ze Zgłoszenia na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych.
 6. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje przede wszystkim prawo do: a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia wykonanej pracy konkursowej w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez wprowadzenie do pamięci komputera, a także poprzez jej wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie, b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w wykonanej pracy konkursowej, c) utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy całości lub części pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, d) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy całości lub części pracy konkursowej, e) rozpowszechniania pracy konkursowej w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie całości lub części pracy konkursowej, a także publiczne udostępnianie całości lub części pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

10. Nieuczciwi Użytkownicy

 1. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub podejrzenia nieuczciwości w czasie trwania Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego Użytkownika z udziału w Konkursie.
 2. Organizator ma prawo do usunięcia Zgłoszeń wulgarnych, zawierających obraźliwe oraz niezgodne z Regulaminem korzystania z serwisu (dostępnym pod adresem https://help.instagram.com/478745558852511) treści bez poinformowania o tym Uczestnika.
 3. Wykluczenie jest decyzją ostateczną i nie przysługuje od niego odwołanie. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Użytkownika. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

11. Podsumowanie końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu, jednak zmiana ta nie może wpływać na przebieg Konkursu.
 3. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie serwisu Instagram, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci internetu.
 4. Serwis Instagram jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności za realizację niniejszego konkursu.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany przez serwis Instagram, ani z nim związany.