Skip to content

Nota prawna

O nas

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.benecol.pl (dalej jako: „strona”) jest spółka raisio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego, sąd rejestrowy: sąd rejonowy dla m.st.Warszawy W warszawie,xiii wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Puławska 303, 02-785 warszawa, krs 0000331081, nip 5252456920, regon 14190326000000, wysokość kapitału zakładowego: 16 550 000,00 zł, adres poczty elektronicznej: ksiegowosc@raisio.com (dalej jako: „benecol”, „właściciel” lub „administrator”)

Zastrzeżenie prawne

Niniejsza strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży (oznacza to m.in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach zamieszczone na stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do benecol po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży produktów przez benecol.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej jest właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora na stronie internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na stronie internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze strony internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze strony internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe właściciela).

Korzystanie ze strony

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników internetu. W ramach strony benecol udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie produktach.

Prawidłowe korzystanie ze strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

  • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu.
  • Przeglądarka internetowa: mozilla firefox w wersji 11.0 i wyższej lub internet explorer w wersji 7.0 i wyższej, opera w wersji 7.0 i wyższej, google chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
  • Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.
  • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi javascript.

Korzystanie ze strony jest bezpłatne. Korzystanie ze strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw administratora, innych osób korzystających ze strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze strony lub innych pytań prosimy o kontakt z właścicielem strony:

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: marketing@raisio.com lub
Pisemnie na adres: raisio sp. z o.o. ul. Puławska 303, 02-785 warszawa.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

Usługi elektroniczne

Na stronie dostępne są następujące usługi elektroniczne: formularz kontaktowy i blog.

Korzystanie z formularza kontaktowego następuje po podaniu w zakładce „formularz kontaktowy” widocznej na stronie imienia i nazwiska/ nazwy firmy, adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź od właściciela oraz treści wiadomości  i kliknięciu pola „wyślij wiadomość”.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających stronę internetową. Korzystanie z bloga jest nieodpłatne i następuje po przejściu do odpowiedniej zakładki strony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

Prawa autorskie

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze strony lub innych pytań prosimy o kontakt z właścicielem strony:

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: marketing@raisio.com lub
Pisemnie na adres: ul. Puławska 303, 02-785 warszawa.

Szukaj