Czy jesteś pracownikiem służby zdrowia?

Niniejsza treść jest przeznaczona wyłącznie dla pracowników służby zdrowia

Skip to content

Obniżenie stężenia cholesterolu frakcji LDL: niezaspokojona potrzeba

Obniżenie stężenia cholesterolu frakcji LDL w celu uzyskania poprawy rokowań w chorobach układu sercowo-naczyniowego

Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie.1 Natomiast najczęstszą przyczyną zgonów wśród chorób układu krążenia jest choroba wieńcowa2, przy czym jedną trzecią zachorowań na nią w skali światowej można przypisać wysokiemu stężeniu cholesterolu.3 Wysokie stężenie cholesterolu we krwi jest modyfikowalnym czynnikiem ryzyka chorób serca: powszechnie wiadomo, że obniżenie stężenia cholesterolu frakcji lipoprotein o małej gęstości (ang. Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL-C) zmniejsza liczbę incydentów wieńcowych i ryzyko ich wystąpienia.4-6

Istnieją również inne rodzaje cholesterolu, które razem z LDL-C, wiążą się z długoterminowym ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia o podłożu miażdżycowym (ang. Atherosclerotic Cardiovascular Disease, ASCVD).7 Łącznie nazywamy je cholesterolem niezwiązanym z lipoproteinami o wysokiej gęstości (nie-HDL-C; ang. High-Density Lipoprotein Cholesterol). Aktualne amerykańskie i europejskie wytyczne z zakresu oceny ryzyka rozwoju chorób układu krążenia niezależnego od LDL-C zalecają oznaczenie stężenia cholesterolu nie-HDL (nie-HDL-C = cholesterol całkowity – HDL-C).8, 9

W badaniach wykazano, że codzienne spożywanie 2-3 g estrów stanoli roślinnych obniża stężenie nie-HDL-C o podobną wartość jak w przypadku stężenia LDL-C.10-14

Niedawno przeprowadzone przez Gylling i wsp. badanie wykazało, że efekt redukujący LDL-C pod wpływem stanoli roślinnych jest zależny od dawki i ustalono, na podstawie zastępczych szacunków, że taka redukcja LDL-C zmniejsza ryzyko zdarzeń ASCVD w zależności od dawki (zdarzenia ASCVD to poważne zdarzenia naczyniowe, do których należy zakończona i niezakończona zgonem choroba wieńcowa, rewaskularyzacja lub udar). Te nowe szacunki wykazały, że codzienne spożywanie 2 g stanoli roślinnych zmniejsza stężenie LDL-C o 0,33 mmol/l, co powinno ograniczyć ryzyko wystąpienia zdarzeń ASCVD o 6,9%. W przypadku codziennego spożywania 3 g stanoli roślinnych wartości szacunkowe wyniosły odpowiednio -0,42 mmol/l i -8,8% (patrz tabela poniżej).15 Zgodnie z wytycznymi UE nie zaleca się spożywania stanoli roślinnych w ilości przekraczającej 3 g dziennie.

Zmiana stężenia LDL-C pod wpływem estrów stanoli roślinnych i ich przewidywany wpływ na ryzyko wystąpienia zdarzeń ASCVD*15

 

Podwyższone stężenie cholesterolu we krwi jest głównym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej

Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie.1 Natomiast najczęstszą przyczyną zgonów wśród chorób układu krążenia jest choroba wieńcowa2, która jest wynikiem odkładania się w ścianach naczyń krwionośnych złogów złożonych z lipidów (miażdżyca), powodujących zwężenia światła tętnic i utrudnienie dopływu krwi do serca lub mózgu (zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu).2
Do zachorowania na chorobę wieńcową może dojść w wyniku skumulowania takich czynników ryzyka jak:16

Niemodyfikowalne czynniki ryzyka choroby wieńcowej.

wiek (rośnie z wiekiem)
płeć męska (osoby młodsze)
czynniki genetyczne

Modyfikowalne czynniki ryzyka choroby wieńcowej. 

Dzięki ścisłej kontroli modyfikowalnych czynników ryzyka można zapobiec 80% zawałów serca.16

palenie tytoniu
niezdrowy sposób żywienia
brak aktywności fizycznej
podwyższone stężenie cholesterolu we krwi.

Niektóre spośród czynników ryzyka choroby wieńcowej (np. niezdrowy sposób żywienia lub brak aktywności fizycznej) można kontrolować, a inne (np. czynniki genetyczne i wiek) są niemodyfikowalne. Na szczęście dzięki ścisłej kontroli modyfikowalnych czynników ryzyka można zapobiec aż 80% przedwczesnych zawałów mięśnia sercowego i udarów.16

Podwyższone stężenie cholesterolu we krwi (hiperlipidemia) jest głównym, dobrze zbadanym, modyfikowalnym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej. Zwłaszcza LDL-C jest bezpośrednio związany z rozwojem chorób układu krążenia o podłożu miażdżycowym (ASCVD).17

Na całym świecie żyją miliony osób z podwyższonym stężeniem cholesterolu, a według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jedna trzecia wszystkich przypadków choroby wieńcowej na świecie jest związana wyłącznie z wysokim stężeniem cholesterolu3. Szacuje się, że podwyższone stężenie cholesterolu we krwi jest przyczyną 2,6 mln zgonów i około 30 mln lat życia skorygowanych niesprawnością na całym świecie.3

Powszechnie wiadomo, że obniżenie stężenia LDL-C zmniejsza liczbę zdarzeń wieńcowych i ryzyko ich wystąpienia.4–6

Cholesterol frakcji LDL: im wcześniej, tym lepiej – im mniej, tym lepiej

Udowodniono, że proces miażdżycowy może się ujawnić zanim pojawią się widoczne czynniki ryzyka. W badaniu z 2017 r., prowadzonym z udziałem 1779 uczestników niewykazujących czynników ryzyka chorób układu krążenia, płytka lub zwapnienie naczyń wieńcowych występowało u 49,7% badanych osób.18
Wyniki tego badania wskazują na występowanie manifestacji klinicznych miażdżycy u wielu osób w średnim wieku ze stężeniem LDL-C powyżej 50–60 mg/dl (1,3–1,6 mmol/l)18, pomimo tego, że taki wynik jest obecnie uznawany za prawidłowy i zawarty w klinicznych wartościach granicznych. Uzasadnia to konieczność skuteczniejszego obniżania stężenia LDL-C, także u osób bez typowych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.

Seria metaanaliz wykonanych przez Ference i wsp. wykazała, że utrzymywanie niskiego stężenia LDL-C przez całe życie zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej znacznie bardziej niż obniżenie stężenia LDL-C w późniejszym wieku. Długotrwale utrzymujące się niższe stężenie LDL-C we krwi z powodu określonych wariantów genetycznych powodujących obniżenie stężenia LDL-C było związane z 54,5% redukcją ryzyka chorób wieńcowych na każdy mmol/l niższego stężenia LDL-C.19 Badanie dostarczyło istotnych dowodów na przyjęcie profilaktycznego podejścia do redukcji ryzyka choroby wieńcowej przez obniżenie stężenia LDL-C na wcześniejszym etapie życia, np. poprzez modyfikację stylu życia.

Ponadto w trakcie 85. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą (ang. European Atherosclerosis Society, EAS) opublikowano konsensus, z którego wynika, że wpływ LDL-C jest skumulowany, co oznacza, że im wyższe oraz im dłużej występujące podwyższone stężenie LDL-C u danej osoby, tym wyższe ryzyko wystąpienia ASCVD.17 W konsekwencji obniżenie stężenia LDL-C na wczesnym etapie życia zapewnia istotną możliwość redukowania ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w ciągu całego życia.

Nawet niewielkie zmniejszenie stężenia cholesterolu frakcji LDL może mieć znaczenie

Dobrze znana liniowa zależność między LDL-C i względnym ryzykiem choroby wieńcowej jest spójnie potwierdzana przez badania kliniczne, epidemiologiczne i genetyczne.17, 20, 21 Sugeruje ona, że nawet niewielkie redukcje stężenia LDL-C prowadzą do minimalizacji ryzyka zachorowania oraz że dodatkową redukcję ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej można osiągnąć po zmniejszeniu stężenia LDL-C poniżej standardowo zalecanego górnego stężenia LDL-C wynoszącego 115 mg/dl (3,0 mmol/l).

Liniowa zależność między stężeniem LDL-C a bezwzględną częstością zdarzeń CHD na podstawie obszernych dowodów klinicznych. Trendy związków w zakresie pierwotnej i wtórnej profilaktyki praktycznie idealnie nakładają się na siebie.
Na podstawie:
Ference i wsp. 2017.17
CHD=choroba wieńcowa; LDL-C = lipoproteiny o małej gęstości.

Z tych danych wynika, że każdy spadek stężenia LDL-C o 10 mg/dl (0,26 mmol/l) zmniejsza względne ryzyko choroby wieńcowej o około 10%.17
Badanie IMPROVE-IT dostarczyło mocnych dowodów na to, że obniżenie stężenia LDL-C dzięki ograniczeniu wchłaniania cholesterolu z przewodu pokarmowego prowadzi do oczekiwanego zmniejszenia ryzyka poważnych zdarzeń naczyniowych.6

Zależność między obniżeniem stężenia LDL-C a częstością zdarzeń wieńcowych.
Na podstawie: Cannon i wsp. 2015.6
LDL-C = lipoproteiny o małej gęstośc

Dane z badania IMPROVE-IT – litery od a do n oznaczają następujące badania:

a: Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto Miocardico (GISSI Prevenzione); b: Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial–Lipid Lowering Trial (ALLHAT-LLT); c: Assessment of Lescol in Renal Transplantation (ALERT); d: Lescol Intervention Prevention Study (LIPS); e: Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study (AFCAPS/TexCAPS); f: Cholesterol and Recurrent Events (CARE); g: Long-term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID); h: Prospective Study of Pravastatin in the Elderly at Risk (PROSPER); i: Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial–Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA); j: West of Scotland Coronary Prevention Study (WOSCOPS); k: Post–Coronary Artery Bypass Graft (Post CABG); l: Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS); m: Heart Protection Study (HPS); n: Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S).

Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o najnowszych badaniach i nowościach dotyczących produktów Benecol®

Zarejestruj się

Szukaj