Czy jesteś pracownikiem służby zdrowia?

Niniejsza treść jest przeznaczona wyłącznie dla pracowników służby zdrowia

Skip to content

Zalecane przez międzynarodowe wytyczne

Benecol® jest zalecany przez międzynarodowe wytyczne

Międzynarodowe wytyczne konsekwentnie zalecają stosowanie estrów stanoli roślinnych w diecie obniżającej stężenie cholesterolu. Wspólne wytyczne Europejskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą (EAS) i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) z 2019 r. wyróżniają następujące grupy docelowe do stosowania estrów stanoli roślinnych:1

  • osoby z podwyższonymi stężeniami cholesterolu w surowicy krwi, charakteryzujące się niskim lub średnim ogólnym ryzykiem sercowo-naczyniowym, które nie wymagają podawania leku obniżającego stężenie cholesterolu;
  • pacjenci z grupy wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka, np. z cukrzycą, którzy nie osiągają docelowych stężeń cholesterolu frakcji lipoprotein o małej gęstości (LDL-C) przy leczeniu samymi statynami lub nie tolerują statyn;
  • dorośli i dzieci (po 6. roku życia) z hipercholesterolemią rodzinną.

Krajowe i międzynarodowe wytyczne sercowo-naczyniowe konsekwentnie zalecają estry stanoli roślinnych

Korzyści płynące z włączenia estrów stanoli roślinnych do diety obniżającej stężenie cholesterolu zostały uznane w wytycznych dotyczących profilaktyki i leczenia oraz w opiniach organizacji międzynarodowych, takich jak Europejskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą (EAS)1, Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne1, 2, Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Miażdżycą3 i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).4
Wytyczne zalecające stosowanie estrów stanoli roślinnych w diecie obniżającej stężenie cholesterolu mogą zostać podzielone na klasy w ramach wyżej wymienionych szerszych podgrup pacjentów.

Profilaktyka uprzedzająca i pierwotna

ESC/EAS: grupa robocza ds. postępowania w dyslipidemii Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą: wytyczne do postępowania w dyslipidemii: modyfikacja lipidów w celu zredukowania ryzyka sercowo-naczyniowego (2019).1

ACC: aktualizacja z 2017 r. odnosząca się do decyzji ekspertów ACC w sprawie wspólnego stanowiska z 2016 r. w kwestii roli terapii niezawierających statyn w obniżaniu stężenia cholesterolu LDL w kontroli ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego na tle miażdżycowym: raport Grupy Roboczej Amerykańskiego Kolegium Kardiologii dotyczący ścieżek decyzyjnych ekspertów (2017).5

ESC/EACPR: Europejskie wytyczne z 2016 r. dotyczące profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej: Szósta Wspólna Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i innych towarzystw zajmujących się profilaktyką chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej. Opracowane dzięki specjalnemu wsparciu Europejskiego Towarzystwa Profilaktyki Chorób Układu Sercowo-naczyniowego i Rehabilitacji (2016).2

NLA: zalecenia Krajowego Towarzystwa ds. Lipidów dotyczące zorientowanego na pacjenta leczenia dyslipidemii (2015).6

JBS: zalecenia Połączonych Brytyjskich Towarzystw Naukowych dotyczące profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego (2014).7

IAS: stanowisko Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą: Ogólne zalecenia dotyczące leczenia dyslipidemii (2014).3

WHO/FAO: raport ze wspólnej konsultacji ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO): Dieta, odżywianie i profilaktyka chorób przewlekłych (2003).4

Dzieci

NHLBI: Narodowy Instytut Serca, Płuc i Krwi: panel ekspertów w sprawie zintegrowanych wytycznych dotyczących zdrowia układu sercowo-naczyniowego oraz redukcji ryzyka u dzieci i młodzieży: Raport podsumowujący (2011).8

AAP: Amerykańska Akademia Pediatrii: Badania przesiewowe w kierunku poziomu lipidów oraz zdrowia układu sercowo-naczyniowego w dzieciństwie (2008).9

Cukrzyca

ADA: Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne.
Standardy opieki medycznej w cukrzycy: choroby układu sercowo-naczyniowego i zarządzanie ryzykiem (2019).10 Zalecenia dotyczące leczenia dietą dorosłych z cukrzycą. Stanowisko Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (2013).11

Profilaktyka wtórna

ADA/ACC: Kontrola lipoprotein u pacjentów z ryzykiem kardiometabolicznym: Wspólny raport z konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Fundacji Amerykańskiego Kolegium Kardiologicznego (2008).12

Hipercholesterolemia rodzinna

  • EAS: Europejskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą
    • Hipercholesterolemia rodzinna u dzieci i młodzieży: przedłużanie życia o dekady dzięki optymalizacji diagnostyki i leczenia (2015).13
    • Hipercholesterolemia rodzinna jest rozpoznawana zbyt rzadko i nieodpowiednio leczona w populacji ogólnej: wytyczne dla lekarzy w zakresie zapobiegania chorobie wieńcowej. Konsensus Europejskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą (2013).14

Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o najnowszych badaniach i nowościach dotyczących produktów Benecol®

Zarejestruj się

Szukaj